MCL JP 銅鑼灣戲院 MCL JP Cinema
0個評介
類別
戲院 
地址
   
營業時間
暫無
價格
暫無
電話
2個影院,屬小型戲院,當中有售星巴克咖啡
服務
環境
方便
價格
產品質素
產品種類
 
 
 
 
 
 
N/A
商戶消息

OutStreet 用戶評介 (共0篇)

UA時代廣場 UA Times Square